Petras Bačinskas

Petras-Bacinskas-263x300Petras Bačinskas – kunigas, filosofijos mokslų daktaras, emigravo į Australiją.
Gimė 1912-05-18 Babronių kaime, Jiezno vls. (Prienų raj.). Mokėsi „Žiburio“ gimnazijoje, kurią baigęs, įstojo į Kauno kunigų seminariją ir 1935 m. buvo įšventintas į kunigus. Kurį laiką buvo Molėtų gimnazijos kapelionu, vėliau studijavo VD universitete filosofijos ir teologijos mokslus.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir 2 metus ten dirbo įvairiuose darbuose. Karui pasibaigus, įstojo į Insbruko universitetą ir 1949 m. apsigynė disertaciją, įgydamas filosofijos daktaro laipsnį. 1950 m. emigravo į Australiją. Čia buvo paskirtas Canberroje lietuvių kapelionu. Po kurio laiko surįžo į Europą. Būdamas Vokietijoje, kurį laiką direktoriavo Vasario 16 – osios gimnazijoje. Po dviejų metų vėl grįžo į Australiją ir iki 1968 m. buvo Geelonge lietuvių kapelionas. Buvo darbštus, energingas ne tik bažnytiniame, bet ir visuomeniniame darbe. Buvo “Tėviškės aidų” redaktoriumi. Apsigyvenęs Brisbanėje, buvo ne tik lietuvių kapelionas, bet ir vedė lietuvių radijo valandėlę ir visais reikalais atstovavo lietuviams valdžios įstaigose.
1987 m. pablogėjus sveikatai, persikėlė gyventi į vienuolių prižiūrimą Marycrest Retirement namą, kur ir mirė 1993-04-01. Palaidotas Brisbanėje (Australija).