Ignas Medziukas – Medziukevičius

Ignas Medziukas – Medziukevičius – teisininkas, publicistas JAV.
Gimė 1909-10-22 Liuklingėnų kaime, Krokialaukio valsčiuje (Alytaus raj.). Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, ją baigęs, studijavo VD universitete filosofiją ir klasikinę filologiją po kiek laiko perėjo į Teisės fakultetą, kurį baigė 1938 m. 1933 – 1938 m. – Vilniaus Geležinio Fondo reikalų vedėjas, redagavo to fondo biuletenius, tvarkė radiofone valandėlę. 1935 m. išleido knygelę apie Geležinį Fondą. 1938 – 1944 m. buvo Vilkaviškio tardytojas, teisėjas, Marijampolės apygardos teismo prokuroro padėjėjas. Dalyvavo tautinėse ir katalikiškose organizacijose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 – 1946 m. buvo Biberache lietuvos Raudonojo Kryžiaus vietos pirmininku. 1946 – 1949 m. – Lietuvių tremtinių bendruomenės Seligenstato lietuvių gimnazijos vicedirektorius, lotynų ir vokiečių kalbų mokytojas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vicepirmininkas ir kultūros vadovas.
1949 m. atvyko į JAV. 1950 – 1951 m. lankė New School kolegiją Niujorke. 1955 m. baigė buhalterijos kursą ir dirbo Los Angeles finansinėje korporacijoje. Dalyvavo visuomeninėje veikloje: Los Angeles Alto skyriuje LB valdybos vicepirmininkas, Lietuvių teisininkų draugijos iždininkas, Ateitininkų sendraugių pirmininkas, šeštadieninės lituanistinės mokyklos vedėjas.
Nuo 1926 m. rašė kultūrinėmis ir politinėmis temomis „Šaltinyje“, „Žemaičių prietelyje“, „Sargyboje“, „Vienybėje“, „Mūsų Vilniuje“, „Karyje“, „Lietuvos aide“, „Sekmadienyje“, „Dienos naujienose“, „Vienybėje“, „Drauge“ ir kitur. Pasirašinėjo: Ign. Medziukas – Medziukevičius, Ign. Medelis, Ign. Perkūnas, M. Ignaitis, Ant. Vytenis, IM, Ig. Med., Medz. ir kt.
„Žiburio“ gimnazijai yra atsiuntęs apie 100 savo straipsnių, žurnalo „Lietuvių dienos“ keletą numerių, kuriuose yra jo straipsnių apie gimnazijos įkūrėją P.Martišių ir kitus žiburiečius, knygas: „Švento Kazimiero lituanistinė šeštadieninė mokykla (1946-1974 m.)“, „Lietuvių šv. Kazimiero parapijos auksinė sukaktis (1941-1991 m.)“.