Birutė Vilkutaitytė – Gedvilienė

Birute-Vilkutaityte-Birutė Vilkutaitytė – Gedvilienė – dailininkė, emigravo į JAV.
Gimė 1917-03-09 Kazanėje, rašytojo Juozo Vilkutaičio – Keturakio, “Amerikos pirtyje” autoriaus, šeimoje, kuri I pasaulinio karo metu buvo emigravusi į Rusiją. Šeimai grįžus ir apsigyvenus Prienuose (rašytojas 1920 – 1940 m. buvo Prienų teisėjas ir notaras). Birutė mokėsi „Žiburio“ gimnazijoje. Ją baigusi, įstojo į Kauno Aukštosios meno mokyklos II -ąjį kursą. Per 3 pirmuosius metus susipažino su visomis dailės šakomis, studijuodama pas dailininkus: A. Varną, V. K. Jonyną, J. Mikėną, St.Ušinską ir kitus. Ketvirtaisiais studijų metais pasirinko grafikės specialybę Adomo Galdiko skyriuje. 1939 m. įgijo dailininkės grafikės diplomą.Tapo dailės mokytoja.
1939 – 1940 m. dirbo Šiaulių berniukų gimnazijoje piešimo mokytoja, 1941 – 1944 m. buvo Telšių amatų mokyklos mokytoja ir Telšių Žemaičių teatro dekoratorė. Dalyvavo žemaičių dailininkų parodoje Telšiuose 1943 m. ir Žemaičių Mokslo ir Meno centro dailininkų sekcijos organizuotoje parodoje Šiauliuose (1943 m.). Jos darbų įsigijo Telšių vyskupija, Vaičaičių bažnyčia, Žemės ūkio valdyba. 1944 m. su šeima emigravo į Vokietiją. Joje sukūrė keletą dekoratyvinės tapybos paveikslų ir daug mažesnių grafikos darbų.
1949 m. atvyko į JAV, apsigyveno Brukline. Čia dailininkė pirmiausia reiškėsi kaip grafikė, iliustravo daugelį knygų: Jurgio Jankaus „Po raganos kirviu“, Petronėlės Orintaitės „Teofilė nuo Kražantės“, „Legendų liepsnos“, Nelės Mazalaitės „Gintariniai vartai“, „Mėnuo, vadinamas medaus“, parengė titulinius puslapius vaikų žurnalui „Eglutė“, sukūrė kalėdinių atvirukų. 1953m. Niujorke buvo surengta I – oji lietuvių dailininkų paroda. Joje B. Gedvilienė eksponavo 6 paveikslus; „Mergaitė prie pinavijų“, „Medžiai“, „Piemenys“, „Į mokyklą“, „Ant sūpynių“, „Partiznų kalėdos“.
Dailininkė iš grafikos perėjo į tapybą. Iš pradžių tapė “grafiškai”, paskiau darė įvairius bandymus, kol susikūrė savitą įdomią techniką.
1965 m. surengė Niujorke pirmąją savo autorinę parodą. (Prieš tai dalyvavo įvairiose bendrose parodose Čikagoje, Bostone ir kitur). Pristatydamas šią parodą, prienietis dailininkas Jurgis Juodis teigė, kad B.Gedvilienė „yra perėjusi tris savo kūrybos laikotarpius. Pirmasis buvo visiškai realus ir atitiko jos profesijai – grafikai. Antrasis – naujų kelių ieškojimas. Čia ji buvo smarkiai pasinešusi į abstraktą, nors jos buvo galima įžiūrėti ir tam tikras idėjos pravedimas ir darnus kompozicijos nėrinys, kurį sudarė grafiškų linijų ir švelnių spalvų niuansai. Trečiojo laikotarpio paveikslai rodė dailininkę „suradusią save“. Paveikslai „Auštant“, „Tyla“, „Sapnas“, „Gėlės“, „Naktis“ rodo jos kelią į plačius tapybos laukus“. 1967 m. rengiama jos darbų paroda Clevelande.
Prof. A.Augustinavičienė jos paveikslus priskyrė ekspresionizmo srovei. B.Gedvilienės paveikslai labiausiai perkami iš visų lietuvių dailininkų JAV. (Parduota apie 200 paveikslų).
Nuo 1973 m. Gedvilų šeima gyvena Clevelande. Čia dailininkė suprojektavo koplytėlę vyskupui Jurgiui Matulaičiui atminti. Mirus A. Galdikui, sukūrė jo antkapinio paminklo projektą.
Be dailininkės talento, B.Gedvilienė turi iš tėvo paveldėtą rašytojos talentą. Ji parašiusi daug straipsnių, atsiminimų apie savo šeimą ir dailininkus.
Svarbiausias jos darbas – studija „Tikrasis Keturakis ir jo raštai“ (išleistos dvi laidos 1979 ir 1994 m.), kurioje ji argumentuotai įrodo, kad „Amerikos pirtyje“ autorius tikrai yra Juozas Vilkutaitis, o ne jo brolis, kaip buvo teigta Kuzmicko monografijoje. Šią knygą gerai įvertino jos buvęs mokytojas, žinomas JAV kalbininkas Stasys Barzdukas ir 1929 m. laidos žiburietis, visuomenės veikėjas JAV Jurgis Mikaila: „Knyga parašyta labai gerai. Argumentai labai įtikinantys Nedaug yra vaikų, kurie, taip pasišventę dėl teisybės, gintų savo tėvą.“
B.Gedvilienės dėka „Žiburio“ gimnazija užmezgė ryšius su visais rašytojo (5) vaikais, gyvenančiais JAV. Jos dėka buvo įsteigtas rašytojo Juozo Vilkutaičio – Keturakio fondas, iš kurio kasmet nuo 1994 m. buvo premijuojami geriausi abiturientai. Atsiuntė apie 100 paveikslų skaidrių, savo ir šeimos nuotraukų.