Vytautas Bubnys

Vytautas-BubnysVytautas Bubnys – rašytojas prozininkas.
Gimė 1932-09-09 Čiudiškiuose (Prienų raj.). Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, kurioje jau reiškėsi kaip pradedantis rašytojas. Baigęs mokyklą, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigęs institutą, mokytojavo Kaune, dešimtį metų redagavo „Moksleivio“ žurnalą, dirbo Rašytojų sąjungoje, 1976 – 1980 m. buvo Rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas. Vėliau atsidėjo vien kūrybiniam darbui. Aktyviai dalyvavo tautiniame atgimime, buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, pirmojo Sąjūdžio seimo (1992 m.) ir tarybos narys.
Kūryboje niekad nevengė sakyti gilią ir rūsčią tiesą apie sovietmečiu laužomą ir gniuždomą žmogų. Atskleidė mūsų tautos laisvės siekį, aktyvų pasipriešinimą priespaudai pokario metais.
Išleido apsakymų rinkinius: „Ajarei kvepia“ (1967 m.), „Gegužio nemiga“ (1969 m.), „Baltas vėjas“ (1974 m.), apysakas: „Beržai svyruokliai“ (1959 m.), „Ramūnas“ (1964 m.), „Lapams krintant“ (1966 m.), „Arberonas“ (1969 m.), „Anoj pusėj“ (1983 m.), romanus: „Alkana žemė“ (1971 m.), „Po vasaros dangum“ (1973 m.), „Nesėtų rugių žydėjimas“ (1976 m.), „Pilnaties valandą“ (1980 m.), „Kvietimas“ (1983 m.), „Rudens ekvinokcija“ (1985 m.), „Piemenėlių mišios“ (1989 m.), „Atleisk mūsų kaltes“ (1989 m.), „Žalios sūpuoklės“ (1992 m.), „Teatsiveria Tavo akys“ (1993 m.), „Žmogus iš tenai“ (1995 m.), publicistikos knygą „Slaptingoji prema“ (1998 m.), prozos vaikams, pjesę „Kaltė“ (1971 m.).