Vytautas Darutis (1947 – 1948 m.)

Vytautas Darutis (1947-1948 m.)Vytautas Darutis – Daraškevičius gimė 1918 m. Birštone. 1930 – 1937 m. mokėsi Prienų “Žiburio” gimnazijoje. Ją baigęs studijavo universitete lituanistiką.
1943 m. spalio mėn. 1 d. Pradėjo mokytojauti Prienų gimnazijoje. Dėstė lietuvių ir vokiečių kalbas.
1946 – 1947 m. dirbo šios mokyklos mokymo dalies vedėju.
1947 – 1948 m. – direktoriumi. Savo prisiminimuose štai ką pasakoja apie direktoriavimo metus:
“Žinomas žodynininkas Antanas Lyberis buvo iškviestas į Vilnių redaguoti didžiojo lietuvių kalbos žodyno ir, nors labai spyriojausi, direktoriumi buvau paskirtas aš. Kiek tada reikėjo išgyventi!.. Mokytojas V. Mažeika išėjo į partizanus, po kiek laiko žuvo. Iš gimnazijos raštinės partizanai išsinešė rašomąją mašinėlę.
Kartą mus, įstaigų vadovus, rodos, birželio pradžioje iškvietė į partijos komitetą. Įleido į vieną kabinetą, ir niekas nieko nesako. Buvo pasklidusios kalbos, kad vėl veš žmones. Žinojau, kad tokiais atvejais imami liudininkai. “Geriau jau tegul mane veža, bet aš kitų nevešiu”, – pagalvojau ir išėjau. Tuoj po to užrakino partijos komiteto duris ir nieko neišleido. Vienas mokytojas, kuriam teko dalyvauti išvežant jo gatvės kaimyną batsiuvį Žemaitį, labai pergyveno, nes tas priekaištavo: “Ir jūs, mokytojau, su šitais velniais?”
Buvo toks Švietimo skyriaus vedėjas Šilingas, kuris sąžiningai vykdė visus partijos komiteto nurodymus. Kartą jis man atnešė sąrašėlį ir pareiškė, kad šituos moksleivius reikia pašalinti iš gimnazijos. “Už ką? – paklausiau. “Neklausk ir vykdyk.”
Kitą dieną vyko mokytojų susirinkimas… Atsimenu, tarp kitko kalbėjau: “Mūsų darbe yra trūkumų. Kitaip tam tikri organai nesiūlytų mums šalinti iš mokyklos mokinių”. – “Ne tam tikri organai, bet pažangūs mokytojai, tarp kurių jūs, drauge Daruti, nesate“, – pertraukė mane I – asis partijos sekretorius Stasys Naimavičius.
Po šio susirinkimo nuėjau pas sekretorių ir pareiškiau: “Jūs mane prievarta paskyrėte mokyklos direktoriumi ir dabar, nepaaiškinę priežasčių, siūlote šalinti mokinius iš gimnazijos…”
Supratau, kad ne man direktoriauti ir paprašiau, kad atleistų.”
Vytautas Darutis išsikėlė gyventi į Alytų. Ten tapo I vidurinės mokyklos direktoriumi. Jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokytojo vardas. V. Darutis rašė publicistinius straipsnius, humoreskas, kurios buvo spausdinamos periodikoje. Jo atsiminimai apie Prienų “Žiburio” gimnaziją buvo išspausdinti “Naujam gyvenime” 1991 m.