Gimnazijos istorija

„Žiburys“ – švietimo ir labdaros organizacija, nuo 1905 m. iki 1940 m. veikusi Užnemunėje. Šios organizacijos steigėjas ir pirmininkas kunigas Justinas Staugaitis. „Žiburio“ draugijos tikslas buvo šviesti lietuvius lietuvybės ir katalikybės dvasia per lietuviškas mokyklas. Ši draugija steigė pradžios mokyklas ir gimnazijas.
1917 m. rudenį, Vokietijai pralaimint karą, vokiečių okupacinė valdžia leido „Žiburio“ draugijai steigti gimnazijas suvalkijos apskričių miestuose. Prienai buvo Marijampolės apskrities miestas, todėl buvo leista steigti gimnaziją ir Prienuose. Prienų „Žiburio“ draugijos centro valdyba „Žiburio“ gimnaziją organizuoti pavedė veikliam mokyklų steigėjui Višakio Rūdos vikarui kunigui kanauninkui Peliksui Martišiui. Šis, gavęs tokį pavedimą, 1917 m. gegužės 14 d. atvyko į Prienus.  Prienų gimnazija buvo įkurta privačiame, žinomo dailininko Nikodemo Silvanavičiaus sūnaus name. 1918 m. birželio 4-6 dienomis vyko stojamieji egzaminai, o mokslas prasidėjo rugsėjo 1 d. Prienų turtuoliai, svajoję apie lenkišką mokyklą, įkalbėjo J. Silvanavičių atsakyti patalpas. P. Martišius, nenorėdamas priklausyti nuo privatininkų, ryžosi statyti mokyklą. Vietą pasirinko netoli bažnyčios esančiuose senkapiuose, prie Nemuno. Mokyklos statybą aukomis parėmė aplinkinių parapijų bažnyčios ir Amerikos lietuviai. Gimnazija buvo pradėta statyti 1920 m. pavasarį, o tų pačių metų rudenį joje jau veikė 4 klasės. Galutinai statyba buvo baigta 1924 m., o 1925 m. pavasarį išleido pirmąją abiturientų laidą. Per trumpą laiką buvo sukurta gera materialinė bazė: pastatytas mokyklos bendrabutis mokytojams ir mokiniams, užveistas medelynas, įrengta sporto aikštė, knygynas, parūpinta pakankamai mokymo priemonių. Neturtingi mokiniai, vasaros atostogų metu galėdavo dirbti medelyne ir tokiu būdu galėjo susimokėti už mokslą.  Kitas direktoriaus rūpestis buvo parinkti gerus mokytojus. Jų ieškojo visoje Lietuvoje. Taip surado savo ištikimiausią padėjėją inspektorių Juozą Eidukevičių. Surado Karolį Dineiką, kuris išugdė daug sportininkų. Lietuvių kalbą dėstė Stasys Barzdukas (lietuvių k. gramatikos autorius, pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas). Muzikos mokė kompozitoriai Pranas Ambrazas, Julius Gaidelis, piešimo – dailininkas Vincas Kašuba. Prienų „Žiburio“ gimnazijos abiturientų žinios atitiko valstybinių gimnazijų reikalavimus, ir žiburiečiai į aukštąsias mokyklas buvo priimami be stojamųjų egzaminų. Direktorius rūpinosi mokinių užklasine veikla. Buvo išpiltos dvi sporto aikštės. Mokiniai turėjo savo dūdų orkestrą, kuris grodavo per visokias šventes. Salėje nuolat stovėjo stalo teniso stalai, prie kurių rungėsi šio sporto mėgėjai, vėliau, tapę sporto meistrais, žinomais visoje respublikoje. 1940-41 m. m. bolševikinės okupacijos metais „Žiburio“ vardas panaikintas, o direktorius atleistas iš pareigų. Nuo 1941-1944 m. vokiečių okupacijos metais mokykla vėl vadinosi gimnazija, o Peliksas Martišius gražintas į direktoriaus pareigas. Iki 1949 m. mokykla dar vadinosi gimnazija, o 1950 m. vidurine mokykla. 1955 m. senasis gimnazijos pastatas sudegė. Mokykla buvo įrengta gydytojo Juozo Brunzos name prie tilto. 1959 m. pastatyta nauja mūrinė mokykla. 1976 m. atidarius Prienuose II vid. mokyklą, ši mokykla vadinosi Prienų I-oji vid. mokykla. 1989 m. direktoriaus Juozo Zaliecko rūpesčiu mokyklai buvo suteiktas „Žiburio“ vardas, o 1995 m. direktoriaus Juozo Padvelskio ir mokytojų kolektyvo pastangų dėka mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 1996 m. išėjo pirmoji atkurtos gimnazijos laida. Nuo 2004 m. likę 4 gimnazijos klasės.
.
GALERIJA


1925 m. laidos susitikimas Cezaras Pšemeneckis su mokiniais Direktorius su mokiniais Gimnazija Gimnazijos pastatas Gimnazistai Gimnazistai šventinėje rykiuotėje Krepšinis Martišius su mokiniais medelyne Medelynas Mokiniai Mokytojai Paminklas Žiburio gimnazijai Pirmasis pastatas Prieškariniai mokytojai Saviveiklininkai su mokytoju Stasiu Barzduku Visa gimnazija Žiburio gimnazijos artistai Žiburio gimnazijos dūdų orkestras 1932 m.