Jurgis Mikaila

Jurgis-Mikaila--220x300Jurgis Mikaila – nusipelnęs inžinierius, emigr. į JAV.
Gimė 1909 04 19 Padriežiškės kaime (Prienų raj.). Jau mokydamasis „Žiburio“ gimnazijoje, pasižymėjo dideliu darbštumu ir gabumais. Visų buvo vadinamas „inžinieriumi“, nes instaliavo visą mokyklą. 1928 – 1929 m. buvo moksleivių ateitininkų kuopos pirmininkas Prienuose. 1931 – 1932 m. buvo korporacijos „Kęstutis“ pirmininkas ir ateitininkų susišelpimo fondo reikalų vedėjas. 1929 – 1935 m. studijavo VD universiteto Technikos fakultete, kurį baigė, įsigydamas inžinieriaus mechaniko laipsnį.1935-1937 m. dirbo Kauno ginklų dirbtuvėse. Nuo 1938 m. buvo Linkaičių sviedinių skyriaus vedėjas. 1939 – 1940 m. tapo tos pačios gamyklos technikos skyriaus viršininku. Daug prisidėjo čia projektuojant ir įrengiant dirbtuves.
1941 m. buvo laikinosios Lietuvos vyriausybės pramonės ministerijos gamybos departamento viršininkas. 1942 – 1944 m. dirbo Lietuvos ūkio rūmų pramonės skyriaus vedėju. Nuo 1940 m. buvo VD Technikos fakulteto asistentas, 1940 – 1941 m. vyr. dėstytojas , nuo 1942 m. – adjunktas. Dėstė mechaninę braižybą, vedė mašinų elementų ir mašinų teorijos pratybas bei skaitė mašinžinystę chemikams.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją , kur 1946 – 1949 m. buvo Memingeno Lietuvių gimnazijos direktoriumi ir matematikos mokytoju. 1949 m. persikėlė į JAV. 1955-1974 m. dirbo General Motors korp. Technikos centre.Tyrinėjo medžiagų atsparumą, vibraciją, padarė išradimą, sėkmingai pritaikytą sunkvežimių spyruoklėse. Paskelbė straipsnių Amerikos automobilių inžinerijos žurnale SEA. 1974m. SEA suvažiavime skaitė apie savo sukurtas teorijas ir jų taikymą praktikoje.
Dirbo didelį visuomeninį darbą: 1949 – 1950 m. buvo Detroito ateitininkų kuopos pirmininkas. 1951 – 1953 m. -ALRK federacijos jaunimo stovyklos statybos komiteto pirmininkas. Buvo vienas iš Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkėje organizatorių, 1954m. – jos pirmininkas. 1962 – 1965 m. buvo Ateitininkų sendraugių sąjungos vicepirmininkas. Jis buvo vienas aktyviausių Lietuvių kambario (muziejaus) steigėjas. Plačiai susirašinėjo su JAV senatoriais. J.Mikailos rūpesčiu ir pastangomis Čikagoje pastatytas paminklas prof. K.Pakštui, 1970m. išleista J.Ereto parašyta monografija. 1966-1967 m. J.Mikaila buvo Detroito šv. Antano parapijos lietuvių kalbos teisėms ginti ir 1976 m. JAV 200 metų sukakties Detroito lietuvių komiteto pirmininkas. Nuo 1972m. Detroito Lietuvių kambario komiteto pirmininkas. Nuo 1979 m. BALF – o direktorius ir jo seimui ruošti 1981 m. komiteto pirmininkas.
Labai daug padėjo Prienų kultūros įstaigoms: „Žiburio“ gimnazijos ir Prienų Krašto muziejui atsiuntė daug savo straipsnių, įvairią susirašinėjimo medžiagą, kelionių aprašymus, daugybę nuotraukų, atsiminimų, gimnazijai atsiuntė įvairaus turinio knygų, žemėlapių, žurnalų(apie 200 vienetų); Prienų centrinei bibliotekai – Bostone išleistą „Lietuvių enciklopediją“ (37 t.).Tai vienas iš dosniausių mūsų kraštiečių.