Viktoras Vilkutaitis

Viktoras-Vilkutaitis-181x300Viktoras Vilkutaitis – kavalerijos kapitonas (emigravo į JAV, Vokietiją).
Gimė 1906 10 07 Gudeliuose (Marijampolės raj.). Pradžios mokyklą gavo namuose (tėvas – rašytojas Juozas Vilkutaitis – Keturakis pats mokė vaikus). I pasaulinio karo metu tėvams pasitraukus į Rusiją, Viktoras lankė Kazanės gimnaziją. Sugrįžus šeimai į Lietuvą 1918m., toliau gimnaziją lankė Marijampolėje, o nuo 1920m. – Prienuose. Buvo gabus, geras sportininkas, turėjo gražų balsą, giedojo solo bažnyčioje, dainavo mokyklos operetėje, rašė eilėraščius. Baigęs gimnaziją, vienerius metus studijavo Kauno universiteto Technikos fakultete, po to Prancūzijoje baigė komercinius mokslus. Atlikdamas karinę prievolę, įstojo Karo mokyklon, kurią baigė 1932m. kavalerijos leitenanto laipsniu. Paskirtas Kaune į DLK Radvilos husarų pulką, pasižymėjo kaip geras jojikas šokant per kliūtis ir dažnai dalyvaudavo viešuose pasirodymuose. Paskirtas į Alytaus kavalerijos pulką, greitai tapo pulko vado adjutantu. 1939m. pakviestas į generalinio štabo kursus. 1940m. repatrijavo į Vokietiją. 1941m. stojo savanoriu kaip eilinis į vokiečių armiją. Kadangi Viktoras mokėjo 5 kalbas, greitai buvo paskirtas Rytų fronto generalinio štabo vertėju. Vėliau jam buvo sugrąžintas kavalerijos kapitono laipsnis ir jis buvo paskirtas į karo žvalgybos skyrių. Hitleriui karą pralaimėjus, priėmė sąjungininkų pasiūlymą dirbti pas juos. 1955m. su šeima išvyko į Ameriką ir Clevelende dirbo viename chemijos fabrike. Išėjęs į pensiją, išvyko į Vokietiją. Mėgo keliauti. Mirė 1983 08 21 Norheime, eidamas VLB Mainco apylinkės pirmininko pareigas. Pulkininkas V. Sutkus, Viktoro karo tarnybos draugas, sakė, kad velionis “…visur pasižymėjo sumanumu, tvarkingumu ir drausmingumu”. Kun. Br. Liubinas pastebėjo, jog “visi LSCo vyrai gėrėjęsi ne tik šaunia savo vado išvaizda, bet dar labiau gerosiomis jo būdo savybėmis: ramumu, teisingumu, tvarkingumu.
Vėliau Viktoro Vilkutaičio palaikai (pelenai) buvo perkelti į JAV, palaidoti Clevelando Visų Sielų kapinėse.