Reikalingi darbuotojai

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI MATEMATIKOS MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI

Prienų „Žiburio“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g.1, LT 59129, Prienai, Prienų r. sav., mokyklos kodas –190189676, skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms eiti.

1. Pareigybės pavadinimas: pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo matematikos mokytojas.
2. Pareigybės lygis: A2.
3. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.
4. Darbo krūvis: 1 etatas.
5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
6. Darbo pradžia: nuo 2021 m. rugsėjo 20 d.
7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (matematikos mokytojo kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, turi mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas siekiantis dirbti matematikos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
8. Pareigybės darbo funkcijos: pagal mokyklos ugdymo planą veda matematikos dalyko pamokas įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, veda integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų, programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi pasiekimus; rengia mokinius egzaminams, padeda mokiniams rengti brandos darbus; mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas, fiksuoja savo asmeninę pažangą ir ją aptaria; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei:

9. Dokumentai pateikiami:
9.1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
9.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
9.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
9.4. Gyvenimo aprašymas.
9.5. Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

10. Dokumentai pateikiami iki rugsėjo d. 16 val. vienu iš būdų:
10.1. skenuoti ir atsiųsti adresu: irmasnd@gmail.com;
10.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadienis-penktadienis)
11. Informacija teikiama tel.: 8 68781446, el. paštas: irmasnd@gmail.com.

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. rugsėjo 17 dieną nuo 14.00 iki 15.00 val. gimnazijoje. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.


SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI VALYTOJO(S) DARBO VIETAI UŽIMTI

Prienų „Žiburio“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g.1, LT 59129, Prienai, Prienų r. sav., mokyklos kodas –190189676, skelbia atranką VALYTOJO pareigoms eiti.

1. Pareigybės pavadinimas: valytoja(s).
2. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.
3. Darbo krūvis: 1 etatas.
4. Darbo užmokestis: MMA
5. Darbo pradžia: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
7. Pareigybės paskirtis: valyti patalpas (koridorius, laiptines, tualetus ir kt.) pamokų metu ir po pamokų, kabinetus, sales – po pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų; ne pamokų metu atlikti gimnazijos patalpų valymo darbus; budėti gimnazijoje pagal tiesioginio darbo vadovo sudarytą grafiką; tvarkyti mokyklos teritoriją lauke, prižiūrėti ten esančius gėlynus.
8. Dokumentai pateikiami:
8.1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
8.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
8.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
8.4. Gyvenimo aprašymas.
9. Dokumentai pateikiami iki rugpjūčio 30 d. 15 val. vienu iš būdų:
9.1. skenuoti ir atsiųsti adresu: irmasnd@gmail.com;
9.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadienis-penktadienis)
10. Informacija teikiama tel.: 8 68781446, el. paštas: irmasnd@gmail.com.

Pokalbiai vyks 2021 m. rugpjūčio 31 dieną nuo 9.00 iki 10.00 val. gimnazijoje. Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.


PRIENŲ R. SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS

Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursą švietimo įstaigos vadovo – Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pareigoms.
Konkurso paskelbimo data 2021 m. rugpjūčio 11 d.
Atrankos data 2021 m. gruodžio 14 d. 12.00 val.
Išsami informacija pateikiama pagrindiniame skelbime interneto svetainėje adresu
http://www.prienai.lt/go.php/lit/Laisvos-darbo-vietos.


SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI BUHALTERIO DARBO VIETAI UŽIMTI

 1. Pareigybės pavadinimas: buhalteris.
 2. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.
 3. Darbo krūvis: 0,5 etatas.
 4. Darbo užmokestis: pastovios dalies koeficientas 6,6; pareiginė alga: 584 eurų.
 5. Darbo pradžia: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
 6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: ne žemesnis kaip aukštasis finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas, reikalavimai darbo patirčiai nekeliami.
 7. Darbo pobūdis:
 • tvarkyti ilgalaikio turto ir materialinių vertybių apskaitą, registruoti buhalterijos registruose;
 • vesti gimnazijoje vykdomų projektų lėšų apskaitą ir kontrolę;
 • padėti vyr. buhalteriui vykdyti apskaitos dokumentavimą (mokinių pavėžėjimą, darbuotojų algalapius, konsultuoti darbuotojus nedarbingumo lapelių pildymo klausimais, parengti įvairias formas, prašymus, ataskaitų lenteles ir t.t.);
 • vykdyti kvi­tų blan­kų sau­go­ji­mą, ap­skai­tą ir iš­da­vi­mą atskaitingiems asmenims;
 • atlikti buhalterinių bylų apyrašus, parengti ir priduoti bylas į gimnazijos archyvą;
 • kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;
 • dirbti kompiuteriu – naudotis pagrindinėmis biuro programomis (LABIS), kitomis, su tiesioginiu darbu susijusiomis, programomis. Gebėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

8. Dokumentai pateikiami:

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas.
 1. Dokumentai pateikiami iki rugpjūčio mėn.  27 d.,  00 val. vienu iš būdų:

9.1. skenuoti ir atsiųsti el.adresu: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt arba irmasnd@gmail.com.
9.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 7.45-16.15 val. (pirmadienis-penktadienis)

 1. Informacija teikiama tel.: 8 319 524308 687 81446,
  el. paštas: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt arba irmasnd@gmail.com.

Pokalbiai vyks 2021-08-30 nuo 9.00 iki 10.00 val. gimnazijoje.