Reikalingi darbuotojai

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI MATEMATIKOS MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI

Prienų „Žiburio“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g.1, LT 59129, Prienai, Prienų r. sav., mokyklos kodas –190189676, skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms eiti.

1. Pareigybės pavadinimas: pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo matematikos mokytojas.
2. Pareigybės lygis: A2.
3. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.
4. Darbo krūvis: 1 etatas.
5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
6. Darbo pradžia: nuo 2021 m. rugsėjo 20 d.
7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (matematikos mokytojo kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, turi mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas siekiantis dirbti matematikos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
8. Pareigybės darbo funkcijos: pagal mokyklos ugdymo planą veda matematikos dalyko pamokas įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, veda integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų, programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi pasiekimus; rengia mokinius egzaminams, padeda mokiniams rengti brandos darbus; mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas, fiksuoja savo asmeninę pažangą ir ją aptaria; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei:

9. Dokumentai pateikiami:
9.1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
9.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
9.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
9.4. Gyvenimo aprašymas.
9.5. Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

10. Dokumentai pateikiami iki rugsėjo d. 16 val. vienu iš būdų:
10.1. skenuoti ir atsiųsti adresu: irmasnd@gmail.com;
10.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadienis-penktadienis)
11. Informacija teikiama tel.: 8 68781446, el. paštas: irmasnd@gmail.com.

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. rugsėjo 17 dieną nuo 14.00 iki 15.00 val. gimnazijoje. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.


PRIENŲ R. SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS

Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursą švietimo įstaigos vadovo – Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pareigoms.
Konkurso paskelbimo data 2021 m. rugpjūčio 11 d.
Atrankos data 2021 m. gruodžio 14 d. 12.00 val.
Išsami informacija pateikiama pagrindiniame skelbime interneto svetainėje adresu
http://www.prienai.lt/go.php/lit/Laisvos-darbo-vietos.


SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI ETIKOS MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI

Prienų „Žiburio“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g.1, LT 59129, Prienai, Prienų r. sav., mokyklos kodas –190189676, skelbia atranką etikos mokytojo pareigoms eiti.
1. Pareigybės pavadinimas: pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo matematikos mokytojas.
2. Pareigybės lygis: A2.
3. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.
4. Darbo krūvis: 0,70 etato.
5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo.
Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
6. Darbo pradžia: nuo 2021 m. lapkričio 8 d.
7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (etikos mokytojo
kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, turi mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis
technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas
siekiantis dirbti etikos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje
nustatytus reikalavimus.
8. Pareigybės darbo funkcijos: pagal mokyklos ugdymo planą veda etikos dalyko pamokas įskaitant
privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir
valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, veda integruotas
pamokas su kitų dalykų mokytojais; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų,
programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia
individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi
pasiekimus; mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi
poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas, fiksuoja savo asmeninę pažangą ir ją aptaria; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas
mokyklos bendruomenei; geba dirbti virtualiose mokymo(si) aplinkose Moodle, Eduka.
9. Dokumentai pateikiami:
9.1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
9.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
9.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
9.4. Gyvenimo aprašymas.
9.5. Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
10. Dokumentai pateikiami iki spalio 28 d. 16 val. vienu iš būdų:

10.1. skenuoti ir atsiųsti adresu: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt ;
10.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadienis-
penktadienis)

11. Informacija teikiama tel.: 8 68781446, el. paštas: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. spalio 29 dieną nuo 12.00 iki 13.00 val. gimnazijoje. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.