Reikalingi darbuotojai

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI CHEMIJOS MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI

Prienų „Žiburio“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g.1, LT 59129, Prienai, Prienų r. sav., mokyklos kodas –190189676, skelbia atranką  chemijos mokytojo pareigoms eiti.

1. Pareigybės pavadinimas: pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo chemijos mokytojas.

2.Pareigybės lygis: A2.

3.Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.

4.Darbo krūvis: 0.75 etato.

5.Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

6. Darbo pradžia: nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

7.Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (chemijos mokytojo kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, turi mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas siekiantis dirbti chemijos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

8.Pareigybės darbo funkcijos: pagal mokyklos ugdymo planą veda chemijos dalyko pamokas įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, veda integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų, programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi pasiekimus; rengia mokinius egzaminams, padeda mokiniams rengti brandos darbus; mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas, fiksuoja savo asmeninę pažangą ir ją aptaria; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei:

9.Dokumentai pateikiami:

  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

10.Dokumentai pateikiami iki rugpjūčio 13 d. 16 val. vienu iš būdų:
10.1. skenuoti ir atsiųsti adresu: irmasnd@gmail.com;
10.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadienis-penktadienis)

11.Informacija teikiama tel.: 8 68781446, el. paštas: irmasnd@gmail.com

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2020 m. rugpjūčio 14 dieną nuo 11.00 iki 12.00 val. gimnazijoje. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.