Vizija, Misija, Vertybės

VIZIJA: „Žiburio” gimnazija – dinamiška, atvira organizacija, sudaranti sąlygas skleistis visų bendruomenės narių ūgčiai.

MISIJA: Teikti kokybišką pagrindinį (II dalis) ir vidurinį išsilavinimą įvairiomis mokymosi formomis (grupinio mokymosi forma ir pavienio mokymosi forma) bei mokymo(si) būdais (dieninis, savarankiškas mokymasis, mokymas namuose, neakivaizdinis, nuotolinis, mišrus ir hibridinis) Prienų krašto ir aplinkinių rajonų mokiniams pagal jų poreikius ir galimybes, suteikti asmeniui savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.

VERTYBĖS:

*PAGARBAgerbiame kiekvieną gimnazijos narį, pripažįstame jo individualumą;

*TOLERANCIJA – esame bendruomenė, kurioje vyrauja dialogo ir kompromiso kultūra;

*BENDRYSTĖ – esame bendruomenė kartu įgyvendinti gimnazijos viziją, gebame bendradarbiauti tarpusavyje ir su socialiniais partneriais;

*TOBULĖJIMAS – skatindami asmeninę ūgtį reflektyviai į(si)vertiname savo ir organizacijos veiklą, kuriame dinamiškas ir atviras ugdymo(si) aplinkas.

STRATEGINIAI PRIORITETAI:

I. Mokinio pasiekimai, pažanga ir krytinga pagalba (įtraukusis ugdymas), gera savijauta.

II. Mokymosi skatinimas ugdant kompetencijas ir įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį (AUT).

STRATEGINIAI TIKSLAI:

1. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę, siekiant sklandaus mokymosi ir gyvenimo ryšio, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį (AUT).

2. Siekti pasidalytosios lyderystės ir bendruomeniškumo darnos.