Darbuotojai

25 % gimnazijos personalo sudaro nepedagoginiai darbuotojai.