Jau trečią kartą Prienų „Žiburio“ gimnazija atvėrė duris kūno kultūros mokytojams stažuotojams iš kitų Lietuvos mokyklų

2017 metais Ugdymo plėtotės centras Lietuvoje pradėjo vykdyti naują ES projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001. Projektas orientuotas į sisteminius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pokyčius, naujų kvalifikacijos tobulinimo formų paiešką ir inovacijas, tobulinant pedagogų bendrąsias, dalykines ir didaktines kompetencijas. Teikti paraiškas buvo ypač kviečiamos tos mokyklos, kurioms gerai pavyko organizuoti stažuotes anksčiau, nes pagrindinis šio projekto tikslas, kaip buvo skelbiama kvietime, teikti paraišką – būdų, kaip paskatinti jaunus mokytojus nebėgti iš mokyklų paieška.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojų metodine grupė panašaus pobūdžio paraiškas teikė ir sėkmingai vedė stažuotes šalies kūno kultūros mokytojams 2011 ir 2014 metais. Turėdami tokią gerą patirtį žiburiečiai nepabūgo priimti naują iššūkį, nes nuo pat pradžios buvo žinoma, kad šį kartą stažuotis atvyks mažiausiai 2-3 jauni mokytojai ir suderinus su administracija, vėl teikė projekto organizatoriams paraišką dėl teisės organizuoti savo mokykloje šią stažuotę. Paraiška sėkmingai buvo atrinkta ir joje pasiūlyta stažuotės programa „Šiuolaikinių kūno kultūros pamokų planavimas, organizavimas ir vykdymas“ buvo įtraukta į jaunų pedagogų stažuočių Lietuvoje sąrašą.
Š. m. kovo 4-8 dienomis Prienų „Žiburio“ gimnazijoje pagal šią programą svečiavosi net trys stažuotojai: Rytis Jakučionis iš Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos, Sigitas Baltulionis iš Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos ir Povilas Žarnauskas iš Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos.
Ir anksčiau, kai du kartus buvo atrinkta ir vykdoma pasiūlyta stažuotės programa „Netradicinės fizinio aktyvumo rūšys ir jų taikymas kūno kultūros pamokose“, ir dabar galima teigti, kad stažuotė pavyko. Stažuotojų nuomone, šios programos turinys atitiko jų lūkesčius.
Pirmojo susitikimo metu buvo aptarti ir suderinti stažuotės uždaviniai, todėl juos įgyvendinant neiškilo sunkumų. Pavyko ne tik perteikti žinias apie šiuolaikinių kūno kultūros pamokų planavimą, organizavimą ir vykdymą bei formuoti stažuotojų dalykines kompetencijas (dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymo(si) proceso valdymo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems, profesinio tobulėjimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis), bet ir dėl didelio stažuotojų aktyvumo ir motyvacijos, pagerinti jų praktinius įgūdžius.
Stažuotė prasidėjo susitikimu su stažuotės koordinatoriumi, gimnazijos direktore. Buvo aptarti ir suderinti stažuotės tikslai, uždaviniai ir programos turinys. Stažuotojai buvo supažindinti su gimnazija, jos veikla, kūno kultūros dalyko teminiais planais, kūno kultūros mokytojų metodinės darbo grupės nariais ir jų metiniu veiklos planu. Nuo pirmos dienos stažuotojai buvo įtraukti į pamokų stebėjimo, planų nagrinėjimo ir aptarimo veiklą. Kiekvieną stažuotės dieną vyko bendras programos vykdytojų ir stažuotojų darbas. Buvo ne tik pateikiami ir aptarinėjami pamokų pavyzdžiai, bet ir aptariamos stipriosios bei silpnosios vykdytojų darbo pusės, bendromis jėgomis ieškoma geresnių ir efektyvesnių darbo formų bei metodų. Kiekvienos dienos pabaigoje stažuotojai savarankiškai atlikdavo veiklų refleksiją.
Turbūt geriausiai požiūrį į stažuotę atspindi Sigito Baltulionio laiškas, atsiųstas stažuotės vadovui Olegui Batučiui:„ Labiausiai man įstrigo per tą savaitę tai naujovės ir žinios, kurios keičia mano požiūrį į kūno kultūrą. Jūsų vedamų pamokų metodai ir teoriniai pristatymai man parodė, kad kūno kultūra tai ne tik ugdomasis dalykas, per kurį galima siekti sporto pasiekimų įvairiose sporto šakose, ne tik dalykas, kuris tiesiogiai veikia mokinių sveikatingumą, bet ir dalykas, kuris gali padėti mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų akademiniuose dalykuose (matematikoje, užsienio kalboje ir net gimtojoje kalboje ir t.t.). Visas šias žinias ir idėjas stengsiuosi paskleisti ir savo mokykloje, nes mūsų mokyklos vienas pagrindinių prioritetų yra mokinių mokslumo gerinimas. Asmeniškai mano pamokose labai trūko mokinių įsivertinimo, bet pas jus užsiėmimuose pamačiau, kad tai gali būti labai paprasta ir be streso tiek mokiniams, tiek pačiam mokytojui, tai tikrai papildys mano pamoką. O jums, kaip stažuotės vadovui ,noriu tik palinkėti, kad to naujo požiūrio ir naujų idėjų atvyktų įsisavinti kuo daugiau kūno kultūros mokytojų ir ne tik jaunų, bet ir didelę patirtį turinčių mokytojų.“
Stažuotė turėjo akivaizdžios naudos ir gimnazijos bendromenei. Kūno kultūros mokytojai turėjo galimybę pristatyti savo gerąją patirtį, pasitikrinti, ar tinkamai dirbama ir kiek kitiems yra aktuali ir įdomi ši patirtis.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojo eksperto Olego Batučio, stažuotės programos kūrėjo ir vadovo, nuomonė: „Džiaugiuosi, kad šiam projektui pateikta paraiška buvo atrinkta ir mes turėjome unikalią galimybę vykdyti stažuotę. Tai yra mums visiems naudingas ir vertingas dalykas, nes tokio pobūdžio veikla suteikia daug galimybių tiek priimančiajai, tiek ir atvykstančiajai pusėms, leidžia ne tik kelti kvalifikaciją, bet ir deda pagrindą naujos, modernios ir efektyvios mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimui“.

O.Batutis, kūno kultūros mokytojas