INFORMACIJA EKSTERNAMS

Eksternai prašymus dėl leidimo laikyti brandos egzaminus pateikia mokyklos vadovui iki vasario 15 dienos. Kartu su prašymu mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
2.1. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 2.1.1-2.1.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
2.1.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
2.1.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
2.1.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
2.2. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
3. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Gavėjas: Prienų „Žiburio“ gimnazija, 190189676
Gavėjo bankas:  Luminor Bank AB
Banko kodas: 40100
Sąskaitos Nr. LT774010041100070079 (EUR)
Suma: 14,48 € (už vieną egzaminą, suma gali kisti pagal laikomų BE skaičių)
Mokėjimo paskirtis: už brandos egzamino(ų) laikymą

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui
Daiva Sabanskienė